ПрАТ «Укрпромтехсервіс»
 

ПрАТ «Укрпромтехсервіс»

Код за ЄДРПОУ: 05519043
Телефон: 05354 21634
Юридична адреса: 37300, Полтавська область, Гадяцький район, м.Гадяч, вул.Лохвицька, 30
 
 

Вид інформації: "Повідомлення про збори 29.03.2018" ***** Дата розміщення: 0000-00-00


Інформація про цінні папери станом на 14.02.2018р. (розміщено 21.02.2018р.)

Інформація про цінні папери станом на 23.03.2018р. (розміщено 28.03.2018р.)

Тип информаціїПовідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів:29.03.2018
Дата публікації21.02.2018 17:19:22
Найменування емітентаПриватне акціонерне товариство «Укрпромтехсервіс»
Юридична адреса37300, Полтавська область, Гадяцький район, м.Гадяч, вул.Лохвицька, 30
КерівникСилка Віктор Іванович - Директор. Тел: 05354 21634
E-mail05519043@bs1998.info
 

Приватне акціонерне товариство «Укрпромтехсервіс», місцезнаходження: 37300, Полтавська обл., м.Гадяч, вул.Лохвицька, б.30, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29 березня 2018 року о 9-30 в адмінприміщенні товариства за адресою: 37300, Полтавська обл., м.Гадяч, вул.Лохвицька, буд.30, І-поверх, актова зала.

Реєстрація проводиться з 9-00 до 9-20 год. 29 березня 2018 року за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 23.03.2018 року.


Проект порядку денного (з проектом рішень):


 1. Обрання лічильної комісії та прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.


ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1). Обрати лічильну комісію в складі :

 • Білик Михайло Григорович – Голова лічильної комісії;

 • Окружко Юлія Геннадіївна – член лічильної комісії.

2). Затвердити регламент та процедуру проведення загальних зборів.

 • Надати доповідачам по всім питанням порядку денного до 10 хвилин; виступаючим – до 5 хвилин; відповіді на запитання до 10 хвилин;

 • Два і більше разів виступати по одному питанню не дозволяється;

 • Перерва по мірі необхідності, але не раніше 2-х годин праці.

 • Запити до посадових осіб і зборів надавати у письмовій формі.


 1. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів.


ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. Обрати головою зборів Білика Михайла Григоровича.

 2. Обрати секретарем зборів Окружко Юлію Геннадіївну. 1. Розгляд та затвердження звітів Директора, Наглядової ради, Ревізора про підсумки фінансово - господарської діяльності товариства за 2017р.


ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1.Звіт директора за 2017 рік затвердити.

2. Звіт наглядової ради за 2017 рік затвердити.

3. Затвердити звіт та висновки Ревізора за 2017р.


 1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора, звіту наглядової ради, звіту ревізора.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. Роботу виконавчих та контролюючих органів товариства в 2017 році визнати задовільною.

 

 1. Затвердження річного звіту товариства. Розподіл прибутку і збитків товариства.


ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Річний звіт товариства за 2017 рік затвердити.

2. Збиток, покрити за рахунок розвитку виробництва та залучення інвестицій.

3. У зв'язку зі збитковістю Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2017 рік дивіденди не нараховувати та не сплачувати.


 1. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, які можуть прийнятися емітентом у ході поточної господарської діяльності та надання повноважень посадовим особам на укладання таких правочинів.


ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. Попередньо надати згоду Товариству вчиняти значні правочини з іншими суб'єктами господарювання протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 3 000 000,00 (три мільйона) гривень або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину.

Вказані правочини стосуються:

 • відчуження (купівлі-продажу, обміну, тощо) та/або застави, та/або іпотеки, та/або майнового поручительства, та/або про сумісну діяльність стосовно рухомого та нерухомого майна Товариства в цілому та/або частинами, включно, але не обмежуючись, будівель та споруд, землі, передавальних пристроїв, машин, обладнання, виробів та комплектуючих, матеріалів, напівфабрикатів, відходів, майнових прав і обов'язків та інших об'єктів;

 • правочини щодо отримання позик, кредитів;

 • правочини щодо реконструкції, знесення, поділу, виділу нерухомого майна Товариства відповідно до умов, визначених Наглядовою радою Товариства;

 1. Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо узгодження умов значних правочинів, у тому числі цін відчуження майна, визначення розміру та цілей отримання кредитів, позик, та умов реконструкції, знесення, поділу, виділу нерухомого майна, в тому числі, але не обмежуючись визначення об'єктів нерухомого майна, що підлягають реконструкції, знесенню, поділу,виділу та визначення в зв'язку з цим цільового призначення земельних ділянок, тощо, відповідно до прийнятого загальними зборами рішення.

 2. Уповноважити Директора Товариства на укладання та підписання таких значних правочинів, відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.


Основні показники фінансово – господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний 2017р.

Попередній

2016 р.

Усього активів

1173,8

1765,1

Основні засоби (за залишковою вартістю)

696,5

844,2

Запаси

177,2

327,4

Сумарна дебіторська заборгованість

105,4

280,2

Гроші та їх еквіваленти

194,7

313,3

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

383,9

975,2

Власний капітал

1173,8

1765,1

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

290,4

290,4

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

-

-

Чистий фінансовий результат:прибуток (збиток)

(40,7)

241,3

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1 161 463

1 161 463

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

(0,0350)

0,2077


Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами: знайомитись з матеріалами під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть за адресою: 37300, Полтавська обл., м.Гадяч, вул.Лохвицька, б.30, у Директора товариства Силка В.І. в робочі дні щоденно з 10.00 до 15.00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення, тел.(05354) 2-16-34.

Акціонери мають право звернутися до акціонерного товариства за його місцезнаходженням з письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт і доручення на право участі у зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: участь в загальних зборах приймає той представник акціонера, довіреність якому видана пізніше; представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд, якщо інше не визначено в довіреності.

Не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, кожен акціонер може запропонувати включення додаткових питань до проекту порядку денного шляхом особистого письмового звернення до Голови наглядової ради за місцезнаходженням Товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного - http://05519043.bs1998.infoІнформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 14 лютого 2018 року – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 
Загальна кількість простих іменних акцій - 1 161 463 штук
Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій – 1 083 974 штук

Перейти на початок


Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 23 березня 2018 року – на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 
Загальна кількість простих іменних акцій - 1 161 463 штук
Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій – 1 083 974 штук