ПрАТ «Укрпромтехсервіс»
 

ПрАТ «Укрпромтехсервіс»

Код за ЄДРПОУ: 05519043
Телефон: 05354 21634
Юридична адреса: 37300, Полтавська область, Гадяцький район, м.Гадяч, вул.Лохвицька, 30
 
 

Вид інформації: "Повідомлення про збори 29.03.2017" ***** Дата розміщення: 0000-00-00


Тип информаціїПовідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів:29.03.2017
Дата публікації24.02.2017 08:19:45
Найменування емітента*Приватне акціонерне товариство «Укрпромтехсервіс»
Юридична адреса*37300, Полтавська область, Гадяцький район, м.Гадяч, вул.Лохвицька, 30
Керівник*Силка Віктор Іванович - Директор. Тел: 05354 21634
E-mail*
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Приватне акціонерне товариство «Укрпромтехсервіс», місцезнаходження: 37300, Полтавська обл., м.Гадяч, вул.Лохвицька, б.30, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться  29 березня 2017 року о 9-30  в адмінприміщенні товариства за адресою: 37300, Полтавська обл., м.Гадяч, вул.Лохвицька, б.30, І-поверх, актова зала.

 Реєстрація проводиться  з  9-00  до 9-20 год.  29 березня 2017 року  за місцем проведення зборів.

 

Проект порядку денного (з проектом рішень):

 

 1. Обрання лічильної комісії та затвердження процедури і регламенту проведення загальних зборів акціонерів.

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1).  Обрати лічильну комісію в складі :

 • Білик Михайло Григорович – Голова лічильної комісії;
 • Окружко Юлія Геннадіївна – член лічильної комісії.

2). Затвердити регламент та процедуру проведення загальних зборів.

 • Надати доповідачам  по всім питанням порядку денного до 10 хвилин; виступаючим – до 5 хвилин; відповіді на запитання до 10 хвилин;
 • Два і більше разів виступати по одному питанню не дозволяється;
 • Перерва по мірі необхідності, але не раніше 2-х годин праці.
 • Запити до посадових осіб і зборів надавати у письмовій формі.

 

 1.  Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів:
 • якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються;
 • кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером/представником акціонера
 • кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів (в тому числі  бюлетені для кумулятивного голосування) засвідчується Головою реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом підписання в нижній частині аркуша у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.

 

 

 1. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів.

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. Обрати головою зборів Білика Михайла Григоровича.
 2. Обрати секретарем зборів Окружко Юлію Геннадіївну.

 

 

 1. Звіти: Директора, наглядової ради і ревізора про підсумки фінансово - господарської діяльності товариства за 2016р. Затвердження річної фінансової звітності та порядку розподілу прибутку.

 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

     1. Річну фінансову звітність за 2016 рік  затвердити.

     2. Прибуток направити на розвиток виробництва та на поповнення обігових коштів, за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2015-2016 роки дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

    3. Затвердити результати діяльності Наглядової ради у 2016 році.

    4. Затвердити звіт та висновки Ревізора ПрАТ за 2016р.

 

 

 1. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. Статут Приватного акціонерного товариства «Укрпромтехсервіс» у новій редакції затвердити. 
 2. Уповноважити Директора Товариства підписати Статут у новій редакції та зареєструвати його у відповідному органі державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб –підприємців та територіальних громад.

 

 1. Затвердження Положень про: Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Ревізора, Виконавчий орган.

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. Положення про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізора
 2.  

 

 1. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Ляшенка Віктора Григоровича, Ляшенко Ірини Вікторівни, Грицан Евдокії Стефанівни.

 

 1. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. Обрати наглядову раду терміном на три роки із кандидатів, що будуть запропоновані акціонерами у встновлений законодавством строк(кумулятивне голосування).
 2. Зобов'язати наглядову раду обрати Голову наглядової ради.
 3. Зобов'язати наглядову раду обрати Директора Товариства.

 

 1. Припинення повноважень Ревізора.

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. Припинити повноваження Ревізора Боровика Сергія Григоровича.

 

 1.  Обрання Ревізора Товариства.

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. Обрати Ревізора терміном на три роки із кандидатів, що будуть запропоновані акціонерами у встновлений законодавством строк (кумулятивне голосування).

 

 1.  Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть прийнятися емітентом у ході поточної господарської діяльності та надання повноважень посадовим особам на укладання таких правочинів.

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. Попередньо надати згоду  Товариству вчиняти значні правочини з іншими суб'єктами господарювання протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 3 000 000,00 (три мільйона) гривень або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину.

Вказані правочини стосуються:

 •  відчуження (купівлі-продажу, обміну, тощо) та/або застави, та/або іпотеки, та/або майнового поручительства, та/або про сумісну діяльність стосовно рухомого та нерухомого майна Товариства в цілому та/або частинами, включно, але не обмежуючись, будівель та споруд, землі, передавальних пристроїв, машин, обладнання, виробів та комплектуючих, матеріалів, напівфабрикатів, відходів, майнових прав і обов'язків та інших об'єктів;
 • правочини щодо отримання позик, кредитів;
 • правочини щодо реконструкції, знесення, поділу, виділу нерухомого майна Товариства відповідно до умов, визначених Наглядовою радою Товариства;
  1. Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо узгодження умов значних правочинів, у тому числі цін відчуження майна, визначення розміру та цілей отримання кредитів, позик, та умов реконструкції, знесення, поділу, виділу нерухомого майна, в тому числі, але не обмежуючись  визначення об'єктів нерухомого майна, що підлягають реконструкції, знесенню, поділу,виділу та визначення в зв'язку з цим цільового призначення земельних ділянок, тощо, відповідно до прийнятого загальними зборами рішення.
  2. Уповноважити Директора Товариства на укладання та підписання таких значних правочинів, відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.

 

 

Основні показники фінансово – господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

 •  

Звітний 2016р.

Попередній

2015 р.

Усього активів

1765,1

1962,6

Основні засоби (за залишковою вартістю)

844,2

376,3

Довгострокові фінансові інвестиції

             -

             -

Запаси

327,4

1037,9

Сумарна дебіторська заборгованість

 

252,6

Грошові кошти та їх еквіваленти

313,3

295,8

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

975,2

1109,3

Власний капітал

1765,1

1899,2

Статутний капітал

290,4

290,4

Довгострокові зобов’язання

             - 

             -

Поточні зобов’язання

-

63,4

Чистий прибуток (збиток)

241,3

346,6

Середньорічна кількість акцій (шт.)

    1 161 463

    1 161 463

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

--

--

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

--

--

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

9

11

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами: знайомитись з матеріалами під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть за адресою: 37300, Полтавська обл., м.Гадяч, вул.Лохвицька, б.30, у Директора товариства  Силка В.І.   в робочі дні щоденно з 10.00 до 15.00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення, тел.(05354) 2-16-34.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 23.03.2017 року.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного - http:// 05519043.smida.gov.ua.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 24.02.2017р. в бюлетені "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 38.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посадиДиректорСилка Віктор Іванович
(підпис)(ініціали та прізвище керівника)
М.П.24.02.2017
(дата)