ПрАТ «Укрпромтехсервіс»
 

ПрАТ «Укрпромтехсервіс»

Код за ЄДРПОУ: 05519043
Телефон: 05354 21634
Юридична адреса: 37300, Полтавська область, Гадяцький район, м.Гадяч, вул.Лохвицька, 30
 
 

Вид інформації: "Повідомлення про збори 06.04.2016" ***** Дата розміщення: 0000-00-00


Тип информаціїПовідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів:06.04.2016
Дата публікації24.02.2016 09:31:57
Найменування емітента*Приватне акціонерне товариство «Укрпромтехсервіс»
Юридична адреса*37300, Полтавська область, Гадяцький район, м.Гадяч, вул.Лохвицька, 30
Керівник*Силка Віктор Іванович - Директор. Тел: 05354 21634
E-mail*
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Приватне акціонерне товариство «Укрпромтехсервіс», місцезнаходження: 37300, Полтавська обл., м.Гадяч, вул.Лохвицька, б.30, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться  06 квітня 2016 року о 11-00  в адмінприміщенні товариства за адресою: 37300, Полтавська обл., м.Гадяч, вул.Лохвицька, б.30, І-поверх, актова зала.

 Реєстрація проводиться  з  10-30  до 10-50 год.  06 квітня 2016 року  за місцем проведення зборів.

Порядок  денний:

  1. Обрання лічильної комісії та затвердження процедури і регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
  2. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів.
  3. Звіти: Директора, наглядової ради і ревізора про підсумки фінансово - господарської діяльності товариства за 2015р. Затвердження річної фінансової звітності та порядку розподілу прибутку (покриття збитку).
  4. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть прийнятися емітентом у ході поточної господарської діяльності та надання повноважень посадовим особам на укладання таких правочинів.

Основні показники фінансово – господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

  •  

Звітний 2015р.

Попередній

2014 р.

Усього активів

1962,6

1351,9

Основні засоби

376,3

273,4

Довгострокові фінансові інвестиції

  •  
  •  

Запаси

1037,9

421,8

Сумарна дебіторська заборгованість

252,6

206,2

Грошові кошти та їх еквіваленти

295,8

432,1

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1109,3

559,4

Власний капітал

1899,2

1349,3

Статутний капітал

290,4

290,4

Довгострокові зобов’язання

  •  
  •  

Поточні зобов’язання

63,4

2,6

Чистий прибуток (збиток)

346,6

(505,0)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

    1 161 463

    1 161 463

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

--

--

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

--

--

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

11

12

Ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, можливо за адресою:

37300, Полтавська обл., м.Гадяч, вул.Лохвицька, б.30, у головного бухгалтера товариства  Орел Н.В. в робочі дні щоденно з 10.00 до 15.00. тел.(05354) 2-16-34.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах –31.03.2016 року.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 24.02.2016р. в "Бюлетень. Цінні папери України" № 34.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посадиДиректорСилка Віктор Іванович
(підпис)(ініціали та прізвище керівника)
М.П.24.02.2016
(дата)