ПрАТ «Укрпромтехсервіс»
 

ПрАТ «Укрпромтехсервіс»

Код за ЄДРПОУ: 05519043
Телефон: 05354 21634
Юридична адреса: 37300, Полтавська область, Гадяцький район, м.Гадяч, вул.Лохвицька, 30
 
 

Вид інформації: "Повідомлення про збори 23.02.2015" ***** Дата розміщення: 0000-00-00


Тип информаціїПовідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії:23.02.2015
Дата публікації23.02.2015 14:26:03
Найменування емітента*Приватне акціонерне товариство «Укрпромтехсервіс»
Юридична адреса*37300, Полтавська область, Гадяцький район, м.Гадяч, вул.Лохвицька, 30
Керівник*Силка Віктор Іванович - Директор. Тел: 05354 21634
E-mail*
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Приватне акціонерне товариство «Укрпромтехсервіс», місцезнаходження: 37300, Полтавська обл., м.Гадяч, вул.Лохвицька, б.30, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 08 квітня 2015 року о 10-00 в адмінприміщенні товариства за адресою: 37300, Полтавська обл., м.Гадяч, вул.Лохвицька, б.30, І-поверх, актова зала. Реєстрація проводиться з 09-30 до 09-50 год. 08 квітня 2015 року за місцем проведення зборів. Порядок денний: 1. Обрання лічильної комісії та затвердження процедури і регламенту проведення загальних зборів акціонерів. 2. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів. 3. Звіти: Директора, наглядової ради і ревізора про підсумки фінансово - господарської діяльності товариства за 2014р. Затвердження річної фінансової звітності та порядку покриття збитку. 4. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть прийнятися емітентом у ході поточної господарської діяльності та надання повноважень посадовим особам на укладання таких правочинів. Основні показники фінансово – господарської діяльності підприємства (тис. грн.) Найменування показника Період Звітний 2014р. Попередній 2013 р. Усього активів 1351,9 943,4 Основні засоби 273,4 313,2 Довгострокові фінансові інвестиції - - Запаси 421,8 67,1 Сумарна дебіторська заборгованість 206,2 1009,2 Грошові кошти та їх еквіваленти 432,1 96,8 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 559,4 - Власний капітал 1349,3 789,9 Статутний капітал 290,4 290,4 Довгострокові зобов’язання - - Поточні зобов’язання 2,6 153,5 Чистий прибуток (збиток) (505,0) 38,2 Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 161 463 1 161 463 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) -- -- Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду -- -- Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 12 17 Ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, можливо за адресою: 37300, Полтавська обл., м.Гадяч, вул.Лохвицька, б.30, у головного бухгалтера товариства Орел Н.В. в робочі дні щоденно з 10.00 до 15.00. тел.(05354) 2-16-34. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах –02.04.2015 року. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 23.02.2015р. в бюлетені "Відомості НКЦПФР" № 36.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посадиДиректорСилка Віктор Іванович
(підпис)(ініціали та прізвище керівника)
М.П.23.02.2015
(дата)