ПрАТ «Укрпромтехсервіс»
 

ПрАТ «Укрпромтехсервіс»

Код за ЄДРПОУ: 05519043
Телефон: 05354 21634
Юридична адреса: 37300, Полтавська область, Гадяцький район, м.Гадяч, вул.Лохвицька, 30
 
 

Вид інформації: "Повідомлення про збори 10.02.2014" ***** Дата розміщення: 0000-00-00


Тип информаціїПовідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії:10.02.2014
Дата публікації10.02.2014 09:10:36
Найменування емітента*Приватне акціонерне товариство «Укрпромтехсервіс»
Юридична адреса*37300, Полтавська область, Гадяцький район, м.Гадяч, вул.Лохвицька, 30
Керівник*Силка Віктор Іванович - Директор. Тел: 05354 21634
E-mail*
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Приватне акціонерне товариство «Укрпромтехсервіс», місцезнаходження: 37300, Полтавська обл., м.Гадяч, вул.Лохвицька, б.30, повідомляє про проведення чергових зборів акціонерів, які відбудуться 14 березня 2014 року о 10-00 за місцезнаходженням товариства за адресою: 37300, Полтавська обл., м.Гадяч, вул.Лохвицька, б.30, І-поверх, актова зала. 
Реєстрація проводиться з 09-30 до 09-50 год. 14 березня 2014 року за місцем проведення зборів. 
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови і секретаря загальних зборів, затвердження процедури та регламенту.
3. Звіти: директора, наглядової ради і ревізора про підсумки фінансово - господарської діяльності товариства за 2013р. Затвердження річної фінансової звітності та порядку розподілу прибутку (покриття збитку).
4. Перевибори членів виконавчого і контролюючих органів.
5. Про попереднє схвалення значних правочинів та надання повноважень виконавчому органу на їх виконання.
Основні показники
фінансово – господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника Період
Звітний 2013р. Попередній 
2012 р.
Усього активів 943,4 1382,8
Основні засоби 313,2 353,0
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 67,1 284,3
Сумарна дебіторська заборгованість 1009,2 1018,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 96,8 197,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) - 330,0
Власний капітал 789,9 119,9
Статутний капітал 290,4 290,4
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 153,5 262,9
Чистий прибуток (збиток) 38,2 328,5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 161 463 1 161 463
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) -- --
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду -- --
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 16 18

Ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, можливо за адресою: 
37300, Полтавська обл., м.Гадяч, вул.Лохвицька, б.30, у головного бухгалтера товариства в робочі дні щоденно з 10.00 до 15.00.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах –07.03.2014 року.
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 10.02.2014р. в бюлетені "Відомості НКЦПФР" № 27.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посадиДиректорСилка Віктор Іванович
(підпис)(ініціали та прізвище керівника)
М.П.10.02.2014
(дата)