ПрАТ «Укрпромтехсервіс»
 

ПрАТ «Укрпромтехсервіс»

Код за ЄДРПОУ: 05519043
Телефон: 05354 21634
Юридична адреса: 37300, Полтавська область, Гадяцький район, м.Гадяч, вул.Лохвицька, 30
 
 

Вид інформації: "Річний звіт за 2017 рік" ***** Дата розміщення: 0000-00-00


Титульний аркуш


Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Директор

Силка Вiктор Iванович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

17.04.2018

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Укрпромтехсервiс"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

05519043

4. Місцезнаходження

37300, Полтавська, Гадяцький, м.Гадяч, вул.Лохвицька,30

5. Міжміський код, телефон та факс

(05354) 2-16-34, (05354)2-05-68

6. Електронна поштова адреса

05519043@atrep.com.ua

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

17.04.2018

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

№ 74, бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"

18.04.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на сторінці в мережі Інтернет

http://05519043.bs1998.info

18.04.2018

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст


Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов’язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

X

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

34. Примітки

Інформація про засновників емітента; інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент; опис бізнесу; інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності; відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб; інформація щодо посади корпоративного секретаря; інформація про рейтингове агенство; інформація про дивіденди; інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не розкриваються в зв'язку з тим, що емітент - приватне акціонерне товариство. Цiннi папери емiтента не перебувають в лiстингу на фондових бiржах. 
Iнформацiя про органи управлiння не надається оскiльки емiтент - акцiонерне товариство. 
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не розкривається оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за КВЕД.
Облiгацiї, похiднi та iншi цiннi папери Товариство в звiтному роцi не випускало, а також викупу власних акцiй не вiдбувалося.
Повідомлення про проведення чергових загальних зборів оприлюднено в Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 29.03.2017р.
Рiчна фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Нацiональних стандартiв фiнансової звiтностi.
Інформація про надання згоди на вчинення значних правочинів та інформація про надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо яких є заінтересованість не розкривається у зв'язку з відсутністю таких подій у звітному році.
Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН та цiльових олiгацiй.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII


III. Основні відомості про емітента


1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Укрпромтехсервiс"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

ААБ № 195478

3. Дата проведення державної реєстрації

10.08.1995

4. Територія (область)*

53000 - Полтавська

5. Статутний капітал (грн)

290365,75

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0,000000

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0,000000

8. Середня кількість працівників (осіб)

5

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур 01.11, вантажний автомобільний транспорт 49.41, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 68.20

10. Органи управління підприємства

Емітент- акціонерне товариство, інформація не розкривається.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "Полтава-банк"

2) МФО банку

331489

3) поточний рахунок

26005136852001

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

д/в

5) МФО банку

д/в

6) поточний рахунок

д/в

* Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII


V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


1) посада*

Директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Силка Вiктор Iванович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1948

5) освіта**

Вища, Харкiвський iнститут механiзацiї та електрифiкацiї с/г

6) стаж роботи (років)**

46

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Протягом останніх п'яти років- директор ПрАТ "Укрпромтехсервiс"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.03.2017, три роки

9) опис

Посадова особа обрана на термiн три роки рiшенням засiдання наглядової ради ПрАТ «Укрпромтехсервiс» вiд 29.03.2017р. (протокол № 3). Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про виконавчий орган. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.,


1) посада*

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ляшенко Вiктор Григорович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1958

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

30

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Приватний пiдприємець, теперішній час- пенсіонер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.03.2017, три роки

9) опис

Посадова особа- акціонер рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.03.2017р., протокол № 1, обрано термiном на три роки членом наглядової ради, рiшенням засiдання наглядової ради вiд 29.03.2017р. (протокол № 3) обрано головою наглядової ради термiном на три роки. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про наглядову раду. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


1) посада*

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Боровик Сергiй Григорович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1964

5) освіта**

Середня спецiальна

6) стаж роботи (років)**

31

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Протягом останніх п'яти років- начальник автотранспортного вiддiлу ПрАТ "Укрпромтехсервiс".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.03.2017, три роки

9) опис

Посадова особа- представник акцiонера Ляшенка В.Г. обрана термiном на три роки рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.03.2017р., протокол № 1. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про наглядову раду. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


1) посада*

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Смірнов Андрій Іванович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1973

5) освіта**

Вища, Харківський університет цивільного захисту населення

6) стаж роботи (років)**

22

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Протягом останніх п'яти років- пенсіонер.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.03.2017, три роки

9) опис

Посадова особа- представник акцiонера Ляшенка В.Г. обрана термiном на три роки рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.03.2017р., протокол № 1. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про наглядову раду. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


1) посада*

Ревізор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ляшенко Iрина Вiкторiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1985

5) освіта**

Вища, Академiя Державної податкової служби України

6) стаж роботи (років)**

10

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

протягом останніх п'яти років- юрисконсульт ПрАТ "Укрпромтехсервіс", приватний підприємець

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.03.2017, три роки

9) опис

Посадова особа обрана на термiн три роки загальними зборами акцiонерiв вiд 29.03.2017р., протокол № 1. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про ревізора. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


1) посада*

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Оксьом Світлана Геннадіївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1982

5) освіта**

Вища, Міжнародний науково-технічний університет ім.Академіка Юрія Бугая

6) стаж роботи (років)**

15

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років- державний податковий інспектор відділу податкового контролю Гадяцької МДПІ Полтавської області ДПС, старший державний ревізор-інспектор відділу податкового аудиту Гадяцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області, старший державний ревізор-інспектор відділу податкового аудиту Гадяцької ОДПІ ГУ ДФС У Полтавській області, бухгалтер ПрАТ "Укрпромтехсервіс"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

13.03.2017, невизначений

9) опис

Згідно наказу № 4-К від 13.03.2017р. посадову особу призначено головним бухгалтером. Повноваження посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.


** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента


Посада

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій


прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Директор

Силка Вiктор Iванович

-

9

0,000775

9

0

0

0

Голова Наглядової ради

Ляшенко Вiктор Григорович

-

1064010

91,609462

1064010

0

0

0

Член наглядової ради

Боровик Сергiй Григорович

-

19955

1,718092

19955

0

0

0

Член наглядової ради

Смірнов Андрій Іванович

-

0

0,000000

0

0

0

0

Ревізор

Ляшенко Iрина Вiкторiвна

-

1

0,000086

1

0

0

0

Головний бухгалтер

Оксьом Світлана Геннадіївна

-

0

0,000000

0

0

0

0

Усього

1083975

93,328414

1083975

0

0

0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII


VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)


Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи*

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій


прості іменні

привілейовані іменні

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій
прості іменні

привілейовані іменні

Ляшенко Вiктор Григорович

1064010

91,609462

1064010

0

Усього

1064010

91,609500

1064010

0


* Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.


** Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII


VII. Інформація про загальні збори акціонерів


Вид загальних зборів

чергові

позачергові

(*)

X


Дата проведення

29.03.2017

Кворум зборів **

100,000000

Опис

Порядок денний:
1.Обрання лічильної комісії та затвердження процедури і регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.
3.Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів.
4.Звіти: Директора, наглядової ради і ревізора про підсумки фінансово - господарської діяльності товариства за 2016р. Затвердження річної фінансової звітності та порядку розподілу прибутку.
5.Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
6.Затвердження Положень про: Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Ревізора, Виконавчий орган.
7.Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8.Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9.Припинення повноважень Ревізора.
10.Обрання Ревізора Товариства.
11.Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть прийнятися емітентом у ході поточної господарської діяльності та надання повноважень посадовим особам на укладання таких правочинів.

Пропозицiй до перелiку питань до порядку денного не надходило.
Результати розгляду питань порядку денного: всі питання порядку денного розглянуті та ухвалені, складений протокол № 1 чергових зборів акціонерів від 29.03.2017р.

Підсумки голосування по питанням порядку 
денного чергових зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Укрпромтехсервіс", які відбулися 29 березня 2017 року
І. Питання Обрання лічильної комісії та затвердження процедури і регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
Рішення.
1). Обрати лічильну комісію в складі : 
-Білик Михайло Григорович - Голова лічильної комісії;
-Окружко Юлія Геннадіївна - член лічильної комісії.
2). Затвердити регламент та процедуру проведення загальних зборів.
-Надати доповідачам по всім питанням порядку денного до 10 хвилин; виступаючим - до 5 хвилин; відповіді на запитання до 10 хвилин;
-Два і більше разів виступати по одному питанню не дозволяється;
-Перерва по мірі необхідності, але не раніше 2-х годин праці.
-Запити до посадових осіб і зборів надавати у письмовій формі.

ІІ. Питання: Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.
Рішення.
1.Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів:
1)якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються;
2)кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером/представником акціонера
3)кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів (в тому числі бюлетені для кумулятивного голосування) засвідчується Головою реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом підписання в нижній частині аркуша у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.

IІІ. Питання: Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів.
Рішення.
1.Обрати головою зборів Білика Михайла Григоровича.
2.Обрати секретарем зборів Окружко Юлію Геннадіївну.

ІV. Питання: Звіти: Директора, наглядової ради і ревізора комісї про підсумки фінансово - господарської діяльності товариства за 2016р. Затвердження річної фінансової звітності та порядку розподілу прибутку.
Рішення.
1. Річну фінансову звітність за 2016 рік затвердити.
2. Прибуток направити на розвиток виробництва та на поповнення обігових коштів, за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2016 рік дивіденди не нараховувати та не сплачувати.
3. Затвердити результати діяльності Наглядової ради у 2016 році.
4. Затвердити звіт та висновки Ревізора ПрАТ за 2016р.

V. Питання: Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
Рішення.
1)Статут Приватного акціонерного товариства "Укрпромтехсервіс" у новій редакції затвердити. 
2)Уповноважити Директора Товариства підписати Статут у новій редакції та зареєструвати його у відповідному органі державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та територіальних громад.

VІ. Питання: Затвердження Положень про: Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Ревізора, Виконавчий орган.
Рішення.
1.Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізора затвердити.


VІІ. Питання: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Рішення.
1.Припинити повноваження членів Наглядової ради Ляшенка Віктора Григоровича, Ляшенко Ірини Вікторівни, Грицан Евдокії Стефанівни.

VІІІ. Питання: Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Рішення.
1.Обрати терміном на 3 роки Наглядову раду в наступному складі: Ляшенка Віктора Григоровича, Боровика Сергія Григоровича, Смірнова Андрія Івановича.
2.Зобов'язати наглядову раду обрати Голову наглядової ради.
3.Зобов'язати наглядову раду обрати Директора Товариства.

ІХ. Питання: Припинення повноважень Ревізора.
Рішення.
1.Припинити повноваження Ревізора Боровика Сергія Григоровича.

Х. Питання: Обрання Ревізора Товариства.
Рішення.
1.Обрати терміном на 3 роки Ревізора - Ляшенко Ірину Вікторівну .

ХІ. Питання: Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть прийнятися емітентом у ході поточної господарської діяльності та надання повноважень посадовим особам на укладання таких правочинів.
Рішення.
1.Попередньо надати згоду Товариству вчиняти значні правочини з іншими суб'єктами господарювання протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 3 000 000,00 (три мільйона) гривень або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину.
Вказані правочини стосуються:
- відчуження (купівлі-продажу, обміну, тощо) та/або застави, та/або іпотеки, та/або майнового поручительства, та/або про сумісну діяльність стосовно рухомого та нерухомого майна Товариства в цілому та/або частинами, включно, але не обмежуючись, будівель та споруд, землі, передавальних пристроїв, машин, обладнання, виробів та комплектуючих, матеріалів, напівфабрикатів, відходів, майнових прав і обов'язків та інших об'єктів;
-правочини щодо отримання позик, кредитів;
-правочини щодо реконструкції, знесення, поділу, виділу нерухомого майна Товариства відповідно до умов, визначених Наглядовою радою Товариства;
2.Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо узгодження умов значних правочинів, у тому числі цін відчуження майна, визначення розміру та цілей отримання кредитів, позик, та умов реконструкції, знесення, поділу, виділу нерухомого майна, в тому числі, але не обмежуючись визначення об'єктів нерухомого майна, що підлягають реконструкції, знесенню, поділу,виділу та визначення в зв'язку з цим цільового призначення земельних ділянок, тощо, відповідно до прийнятого загальними зборами рішення.
3.Уповноважити Директора Товариства на укладання та підписання таких значних правочинів, відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.


* Поставити помітку 'Х' у відповідній графі.


** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII


X. Відомості про цінні папери емітента1. Інформація про випуски акцій


Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

31.01.2011

20/16/1/11

Полтавське територiальне управлiння ДКЦПФР

UA4000112627

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0,25

1161463

290365,75

100,000000

Опис

Акцiї не включенi до котирувального списку, обертаються на внутрiшньому неорганiзованому ринку. Додаткових емiсiй в звiтному перiодi товариство не здiйснювало.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента


1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)


на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1

3

4

5

6

7

8

1. Виробничого призначення:

842,8

696,5

0,0

0,0

842,8

696,5

будівлі та споруди

278,2

251,6

0,0

0,0

278,2

251,6

машини та обладнання

136,3

431,0

0,0

0,0

136,3

431,0

транспортні засоби

407,4

0,0

0,0

0,0

407,4

0,0

земельні ділянки

0,0

0,00,0

0,0

інші

20,9

13,9

0,0

0,0

20,9

13,9

2. Невиробничого призначення:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

будівлі та споруди

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

машини та обладнання

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

транспортні засоби

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

земельні ділянки

0,0

0,0

інвестиційна нерухомість

0,0

0,0

інші

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Усього

842,8

696,5

0,0

0,0

842,8

696,5

Опис

Сума основних засобів на кінець року складає за первісною вартістю 2120,2 тис. грн. Сума зносу складає 1423,7 тис. грн., зношеність основних засобів - 67 %.
Залишкова вартість основних засобів на кінець року складає 696,5 тис. грн. 
Протягом року в товаристві було надходження основних засобів на суму 1,4 тис. грн. 
Основних засобів, що тимчасово не використовуються - немає.
Основних засобів, одержаних у фінансову оренду у звітному періоді, не було.
Незавершені капітальні інвестиції відсутні.


2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

1

2

3

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)

1173,8

1765,1

Статутний капітал (тис. грн.)

290,4

290,4

Скоригований статутний капітал (тис. грн.)

290,4

290,4

Опис

Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов`язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 883,4 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 883,4 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.


3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента


Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0,00

X

X

у тому числі:

Зобов'язання за цінними паперами

X

0,00

X

X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0,00

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0,00

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X


X

X

за векселями (всього)

X

0,00

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0,00

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0,00

X

X

Податкові зобов'язання

X

0,00

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0,00

X

X

Інші зобов'язання та забезпечення

X

0,00

X

X

Усього зобов'язань та забезпечень

X

0,00

X

X

Опис

На кінець звітного періоду довгострокові та короткострокові зобов'язання відсутні.


Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII


6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів*


№ з/п

Дата прийняття рішення

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Предмет правочину

Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

29.03.2017

чергові загальні збори акціонерів

3000,00

1765,10

169,960000

вiдчуження (купiвлi-продажу, обмiну, тощо) та/або застави, та/або iпотеки, та/або майнового поручительства, та/або про сумiсну дiяльнiсть стосовно рухомого та нерухомого майна Товариства в цiлому та/або частинами, включно, але не обмежуючись, будiвель та споруд, землi, передавальних пристроїв, машин, обладнання, виробiв та комплектуючих, матерiалiв, напiвфабрикатiв, вiдходiв, майнових прав i обов'язкiв та iнших об'єктiв; правочини щодо отримання позик, кредитiв; правочини щодо реконструкцiї, знесення, подiлу, видiлу нерухомого майна Товариства вiдповiдно до умов, визначених Наглядовою радою Товариства.

29.03.2017

http://05519043.bs1998.info

Опис:

д/в


* Заповнюється емітентами - акціонерними товариствами.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII


XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду


Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

29.03.2017

24.02.2017

Відомості про проведення загальних зборів

13.03.2017

13.03.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

29.03.2017

29.03.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

29.03.2017

29.03.2017

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII


XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)


Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою відповідальністю "Полтавське бюро судово-економічної експертизи та аудиту"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

23561178

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

36003, Полтавська обл., м.Полтава, вул.Соборності, буд.41А, к.4

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

№ 4696 26.01.2017

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

д/в д/в д/в д/в

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України

д/в

Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності

01.01.2017 - 31.12.2017

Думка аудитора

02 - із застереженням

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

Аудитор звертає увагу, що фінансова звітність ПрАТ "Укрпромтехсервіс" за 2017 рік складена за спрощеною фінансовою звітністю суб'єкта малого підприємництва відповідно до Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку № 25 "Фінансова звітність суб'єкта малого підприємництва", яка не призначена для звітування широкому колу користувачів.

Номер та дата договору на проведення аудиту

№ 4 15.02.2018

Дата початку та дата закінчення аудиту

15.02.2018 - 20.02.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

20.02.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

7500,00

* Cерія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

** Заповнюється емітентами - професійними учасниками ринку цінних паперів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIIIІнформація про стан корпоративного управління

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2017

1

0

2

2016

1

0

3

2015

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?


Так (*)

Ні (*)

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X


Акціонери 


X

Депозитарна установа


X

Інше (запишіть)

д/в

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?


Так (*)

Ні (*)

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку


X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків


X

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?


Так (*)

Ні (*)

Підняттям карток


X

Бюлетенями (таємне голосування)

X


Підняттям рук


X

Інше (запишіть)

д/в

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?


Так (*)

Ні (*)

Реорганізація


X

Додатковий випуск акцій


X

Унесення змін до статуту


X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства


X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства


X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради


X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу


X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)


X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді


X

Інше (запишіть)

д/в

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:


Так (*)

Ні (*)

Наглядова радаВиконавчий орган


X

Ревізійна комісія (ревізор)


X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства

Ні

Інше (зазначити)

Позачергові збори у звітному році не скликались

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

д/в

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

д/вОргани управління

Який склад наглядової ради (за наявності)?


(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

3

членів наглядової ради - акціонерів

1

членів наглядової ради - представників акціонерів

2

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

1

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

1

Чи проводила наглядова рада самооцінку?


Так (*)

Ні (*)

Складу


X

Організації


X

Діяльності


X

Інші (запишіть)

д/в

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань

Наглядова рада самооцінку не проводила.

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради?

4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?


Так (*)

Ні (*)

Стратегічного планування


X

Аудиторський


X

З питань призначень і винагород


X

Інвестиційний


X

Інше (запишіть)

д/в

Інше (запишіть)

д/в

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності. Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

У складі наглядової ради комітетів не створено.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності. Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

д/в

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?


Так (*)

Ні (*)

Винагорода є фіксованою сумою


X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій


X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства


X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X


Інше (запишіть)

д/в

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?


Так (*)

Ні (*)

Галузеві знання і досвід роботи в галузі


X

Знання у сфері фінансів і менеджменту


X

Особисті якості (чесність, відповідальність)


X

Відсутність конфлікту інтересів


X

Граничний вік


X

Відсутні будь-які вимоги

X


Інше (запишіть)

д/в

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?


Так (*)

Ні (*)

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X


Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками


X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)


X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена


X

Інше (запишіть)

д/в

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії (осіб)

1

скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?

1

Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань (*)


Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) 

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій 

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів 

Ні

Ні

Ні

Так

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.


Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)

так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов`язаних з нею осіб та обов`язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)

ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?


Так (*)

Ні (*)

Положення про загальні збори акціонерів  


X

Положення про наглядову раду 

X


Положення про виконавчий орган

X


Положення про посадових осіб акціонерного товариства 


X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X


Положення про акції акціонерного товариства 


X

Положення про порядок розподілу прибутку 


X

Інше (запишіть) 

д/в

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства (*)?


Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності 

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу 

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Інформація про склад органів управління товариства 

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи 

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення 

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства 

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.


Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)

ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?


Так (*)

Ні (*)

Не проводились взагалі


X

Менше ніж раз на рік


X

Раз на рік

X


Частіше ніж раз на рік


X

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?


Так (*)

Ні (*)

Загальні збори акціонерів


X

Наглядова рада

X


Виконавчий орган


X

Інше (запишіть)

д/в

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)

так

З якої причини було змінено аудитора?


Так (*)

Ні (*)

Не задовольняв професійний рівень


X

Не задовольняли умови угоди з аудитором

X


Аудитора було змінено на вимогу акціонерів


X

Інше (запишіть)

д/в

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?


Так (*)

Ні (*)

Ревізійна комісія (ревізор)

X


Наглядова рада


X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства


X

Стороння компанія або сторонній консультант

X


Перевірки не проводились


X

Інше (запишіть)

д/в

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?


Так (*)

Ні (*)

З власнї ініціативи

X


За дорученням загальних зборів


X

За дорученням наглядової ради


X

За зверненням виконавчого органу


X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів


X

Інше (запишіть)

д/в

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)

ні
Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?


Так (*)

Ні (*)

Випуск акцій


X

Випуск депозитарних розписок


X

Випуск облігацій


X

Кредити банків


X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів


X

Інше (запишіть)

д/в

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором


Так, плануємо розпочати переговори


Так, плануємо розпочати переговори в наступному році


Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років


Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Х

Не визначились


* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)

ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)

ні

Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)

ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:


яким органом управління прийнятий:

д/в

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)

ні

укажіть яким чином його оприлюднено:

д/в

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

д/в


Звіт про корпоративне управління*


1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

Емітент не є фінансовою установою, тому інформація не розкривається.


2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.

д/в


3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

д/в


4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.

д/в


5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.

д/в


6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

д/в


7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.

д/в


8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

д/в


9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.

д/в


10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

д/в


11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).

д/в


12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності

д/в


кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

д/в


перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

д/в


випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

д/в


ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

д/в


стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

д/в


13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг

д/в


прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

д/в


стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

д/в


наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

д/в* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII


Фінансовий звіт


суб'єкта малого підприємництва


коди

Дата (рік, місяць, число)

18

01

01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Укрпромтехсервiс"

за ЄДРПОУ

05519043

Територія


за КОАТУУ

5320400000

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур

за КВЕД

01.11

Середня кількість працівників, осіб

5
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком


Адреса, телефон:

37300, Полтавська, Гадяцький, м.Гадяч, вул.Лохвицька,30 (05354) 2-16-34


1. Баланс


На 31.12.2017


Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006


Актив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції

1005

1,4


Основні засоби:

1010

842,8

696,5

первісна вартість

1011

2126,4

2120,2

знос

1012

(1283,6)

(1423,7)

Довгострокові біологічні активи

1020Довгострокові фінансові інвестиції

1030Інші необоротні активи

1090Усього за розділом I

1095

844,2

696,5

II. Оборотні активи
Запаси:

1100

327,4

177,2

у тому числі готова продукція

1103

0,8

0,8

Поточні біологічні активи

1110Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1125

183,1

62,4

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

97,1

43,0

у тому числі з податку на прибуток

1136Інша поточна дебіторська заборгованість

1155Поточні фінансові інвестиції

1160Гроші та їх еквіваленти

1165

313,3

194,7

Витрати майбутніх періодів

1170Інші оборотні активи

1190Усього за розділом II

1195

920,9

477,3

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200Баланс

1300

1765,1

1173,8

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

290,4

290,4

Додатковий капітал

1410

79,6

79,6

Резервний капітал

1415

419,9

419,9

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

975,2

383,9

Неоплачений капітал

1425

( )

( )

Усього за розділом I

1495

1765,1

1173,8

II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення

1595III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків

1600Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями

1610товари, роботи, послуги

1615розрахунками з бюджетом

1620у тому числі з податку на прибуток

1621розрахунками зі страхування

1625розрахунками з оплати праці

1630Доходи майбутніх періодів

1665Інші поточні зобов'язання

1690Усього за розділом III

1695IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700Баланс

1900

1765,1

1173,8


Примітки:

Основні засоби: сума основних засобів на кінець року складає за первісною вартістю 2120,2 тис. грн. Сума зносу складає 1423,7 тис. грн., зношеність основних засобів - 67 %.
Залишкова вартість основних засобів на кінець року складає 696,5 тис. грн. 
Протягом року в товаристві було надходження основних засобів на суму 1,4 тис. грн. 
Основних засобів, що тимчасово не використовуються - немає.
Основних засобів, одержаних у фінансову оренду у звітному періоді, не було.
Незавершені капітальні інвестиції відсутні. 

Запаси: на кінець звітного періоду запаси становлять 177,2 тис. грн., у тому числі готова продукція складає 0,8 тис. грн. 

Дебіторська заборгованість: сума дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги за звітний рік складає 62,4 тис. грн. Питома вага дебіторської заборгованості у загальній сумі оборотних активів складає 13 %. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом становить 43,0 тис. грн. Інша поточна дебіторська заборгованість на кінець року відсутня.
Дебіторами товариства є: СПД-ФО Ляшенко В. Г. - 27,0 тис. грн., ПрАТ "Райз-Максимко" - 17,4 тис. грн., ТОВ "СКС КРС" - 26,0 тис. грн. 

Зобов'язання: на кінець звітного періоду довгострокові зобов'язання відсутні, поточні зобов'язання станом на 31.12.2017 р. відсутні. 

Власний капітал: склад власного капіталу на кінець звітного періоду:

Зареєстрований (пайовий) капітал 290,4 тис. грн.
Додатковий капітал 79,6 тис. грн.
Резервний капітал 419,9 тис. грн. 
Нерозподілений прибуток 383,9 тис. грн. 

На протязі звітного періоду зміни у власному капіталі відбулися за рахунок зменшення нерозподіленого прибутку на 591,3 тис. грн. Загальна сума власного капіталу на кінець звітного періоду склала 1173,8 тис. грн.
Статутний капітал (заявлений та сплачений у повному обсязі) перевіряємого підприємства складає 290365,75 грн. і поділяється на 1161463 акції рівної номінальної вартості 0,25 грн. 
Станом на 31.12.2017 р. державна частка відсутня.
Акціями володіють 78 фізичних осіб та 2 юридичні особи.
Особи, які володіють більше 10 % акцій товариства:
-Ляшенко Віктор Григорович - 1064010 шт. акцій, що становить 91,61 % статутного капіталу.Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII


2. Звіт про фінансові результати


За 2017 р.


Форма № 2-м

Код за ДКУД

1801007


Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

488,4

1285,1

Інші операційні доходи

2120Інші доходи

2240Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

488,4

1285,1

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

(341,1)

(995,2)

Інші операційні витрати

2180

(188,0)

(48,6)

Інші витрати

2270Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

(529,1)

(1043,8)

Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)

2290

-40,7

241,3

Податок на прибуток

2300Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)

2350

(40,7)

241,3


Примітки:

Доходи:
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 488,4 тис. грн.
Разом доходи 488,4 тис. грн. 
Разом витрати 529,1 тис. грн. 
Чистий збиток 40,7 тис. грн.

Витрати:
Склад витрат (тис. грн.): 
-собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) - 341,1 тис. грн.;
-інші операційні витрати - 188,0 тис. грн.
КерівникСилка Віктор Іванович(підпис)


(ініціали, прізвище)Головний бухгалтерОксьом Світлана Геннадіївна(підпис)


(ініціали, прізвище)

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII