ПрАТ «Укрпромтехсервіс»
 

ПрАТ «Укрпромтехсервіс»

Код за ЄДРПОУ: 05519043
Телефон: 05354 21634
Юридична адреса: 37300, Полтавська область, Гадяцький район, м.Гадяч, вул.Лохвицька, 30
 
 

Вид інформації: "Річний звіт за 2015 рік" ***** Дата розміщення: 0000-00-00


Титульний аркуш


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

Силка Вiктор Iванович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

11.04.2016

(дата)

М.П.

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Укрпромтехсервiс"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

05519043

4. Місцезнаходження

37300, Полтавська, Гадяцький, м.Гадяч, вул.Лохвицька,30

5. Міжміський код, телефон та факс

(05354) 2-16-34, (05354)2-05-68

6. Електронна поштова адреса

05519043r@atrep.com.ua

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

15.04.2016

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

№ 70, "Бюлетень. Цінні папери України"

18.04.2016

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на сторінці в мережі Інтернет

http:// 05519043.smida.gov.ua

15.04.2016

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст


Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов’язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

34. Примітки

Інформація про засновників емітента; інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент; опис бізнесу; інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності; відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб; інформація щодо посади корпоративного секретаря; інформація про рейтингове агенство; інформація про дивіденди; інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не розкриваються в зв'язку з тим, що емітент - приватне акціонерне товариство. Цiннi папери емiтента не перебувають в лiстингу на фондових бiржах. 
Iнформацiя про органи управлiння не надається оскiльки емiтент - акцiонерне товариство. 
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не розкривається оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за КВЕД.
Облiгацiї, похiднi та iншi цiннi папери Товариство в звiтному роцi не випускало, а також викупу власних акцiй не вiдбувалося.
Повідомлення про проведення загальних зборів оприлюднено в Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 23.02.2015р.
Рiчна фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Нацiональних стандартiв фiнансової звiтностi.
Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН та цiльових олiгацiй.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII


III. Основні відомості про емітента


1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Укрпромтехсервiс"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

ААБ № 195478

3. Дата проведення державної реєстрації

10.08.1995

4. Територія (область)*

53000 - Полтавська

5. Статутний капітал (грн)

290365,75

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0,000000

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0,000000

8. Середня кількість працівників (осіб)

11

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур 01.11, допоміжна діяльність у рослинництві 01.61, розведення свиней 01.46

10. Органи управління підприємства

Емітент- акціонерне товариство, інформація не розкривається.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Публічне акціонерне товариство "УкрСиббанк"

2) МФО банку

351005

3) поточний рахунок

26004550453500

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

д/в

5) МФО банку

д/в

6) поточний рахунок

д/в

* Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII


V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


1) посада*

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ляшенко Вiктор Григорович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КО, 847320, 29.12.2010, Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавськiй обл.

4) рік народження***

1958

5) освіта***

Вища

6) стаж роботи (років)***

10

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***

Приватний пiдприємець

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

14.03.2014, 14.03.2017

9) опис

Посадова особа переобрана на термiн три роки загальними зборами акцiонерiв вiд 14.03.2014р. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про наглядову раду. Виплачених винагород в тому числi у натуральнiй формi за звiтний перiод не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


1) посада*

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Орел Надiя Володимирiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КО, 526021, 17.09.2003, Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавськiй обл.

4) рік народження***

1981

5) освіта***

Вища, Мiжнародний слов"янський унiверситет м.Харкiв

6) стаж роботи (років)***

9

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***

Попередня посада - бухгалтер ВАТ "Укрпромтехсервiс"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

17.03.2009, невизначений

9) опис

Повноваження посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Виплачених винагород в тому числi у натуральнiй формi за звiтний перiод не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


1) посада*

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ляшенко Iрина Вiкторiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КО, 717905, 11.09.2007, Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавськiй обл.

4) рік народження***

1985

5) освіта***

Вища, Академiя Державної податкової служби України

6) стаж роботи (років)***

9

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***

Перебувала на посадi члена Наглядової ради ВАТ "Укрпромтехсервiс", працює завiдуючою їдальнi ПрАТ "Укрпромтехсервiс".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

14.03.2014, 14.03.2017

9) опис

Посадова особа переобрана на термiн три роки загальними зборами акцiонерiв вiд 14.03.2014р. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про наглядову раду. Виплачених винагород в тому числi у натуральнiй формi за звiтний перiод не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


1) посада*

Директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Силка Вiктор Iванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КО, 190860, 22.12.2000, Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавськiй обл.

4) рік народження***

1948

5) освіта***

Вища, Харкiвський iнститут механiзацiї та електрифiкацiї с/г

6) стаж роботи (років)***

9

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***

Попередня посада - В.о. директора ВАТ " Укрпромтехсервiс" , в теперiшнiй час - директор ПрАТ "Укрпромтехсервiс"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

14.03.2014, 14.03.2017

9) опис

Посадова особа обрана на термiн три роки засіданням наглядової ради, протокол № 1 вiд 14.03.2014р. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про виконавчий орган. Виплачених винагород, в тому числi у натуральнiй формi, за звiтний перiод не було. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.,


1) посада*

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Грицан Євдокiя Стефанiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КО, 280351, 14.11.2001, Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавськiй обл.

4) рік народження***

1953

5) освіта***

Середньо-спецiальна, Лубенський сiльськогосподарський технiкум

6) стаж роботи (років)***

8

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***

Перебувала на посадi члена ревiзiйної комiсiї ВАТ "Укрпромтехсервiс", голови ревiзiйної комiсiї ВАТ "Укрпромтехсервiс", працює секретарем-референтом ПрАТ "Укрпромтехсервiс".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

14.03.2014, 14.03.2017

9) опис

Посадова особа обрана на термiн три роки загальними зборами акцiонерiв вiд 14.03.2014р. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про наглядову раду. Виплачених винагород в тому числi у натуральнiй формi за звiтний перiод не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


1) посада*

Ревiзор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Боровик Сергiй Григорович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КН, 893875, 24.03.1999, Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавськiй обл.

4) рік народження***

1964

5) освіта***

Середня спецiальна

6) стаж роботи (років)***

10

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***

Приватний пiдприємець, працює начальником автотранспортного вiддiлу ПрАТ "Укрпромтехсервiс".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

14.03.2014, 14.03.2017

9) опис

Посадова особа обрана на термiн три роки загальними зборами акцiонерiв вiд 14.03.2014р. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про ревiзора. Виплачених винагород в тому числi у натуральнiй формi за звiтний перiод не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.


** Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.


*** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента


Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій


прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова Наглядової ради

Ляшенко Вiктор Григорович

КО, 364018, 03.04.2002, Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавськiй обл.

1064010

91,609462

1064010

0

0

0

Головний бухгалтер

Орел Надiя Володимирiвна

КО, 526021, 17.09.2003, Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавськiй обл.

0

0,000000

0

0

0

0

Член наглядової ради

Ляшенко Iрина Вiкторiвна

КО, 717905, 11.09.2007, Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавськiй обл.

1

0,000086

1

0

0

0

Директор

Силка Вiктор Iванович

КО, 190860, 22.12.2000, Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавськiй обл.

9

0,000775

9

0

0

0

Член наглядової ради

Грицан Євдокiя Стефанiвна

КО, 280351, 14.11.2001, Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавськiй обл.

2

0,000172

2

0

0

0

Ревiзор

Боровик Сергiй Григорович

КН, 893875, 24.03.1999, Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавськiй обл.

19955

1,718092

19955

0

0

0

Усього

1083977

93,328586

1083977

0

0

0


* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента


Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акційпрості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій


прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Ляшенко Вiктор Григорович


1064010

91,609462


1064010

0

0

0

Усього

1064010

91,609500

0,000000

1064010

0

0

0


* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.


** Заповнювати необов'язково.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII


VII. Інформація про загальні збори акціонерів


Вид загальних зборів

чергові

позачергові

(*)

X


Дата проведення

08.04.2015

Кворум зборів **

100,000000

Опис

Порядок денний:
1.Обрання лічильної комісії та затвердження процедури і регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
2.Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів.
3.Звіти: Директора, наглядової ради і ревізора про підсумки фінансово - господарської діяльності товариства за 2014р. Затвердження річної фінансової звітності та порядку покриття збитку.
4.Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть прийнятися емітентом у ході поточної господарської діяльності та надання повноважень посадовим особам на укладання таких правочинів.
Пропозицiй до перелiку питань до порядку денного не надходило.
Результати розгляду питань порядку денного: всі питання порядку денного розглянуті та ухвалені, складений протокол № 1 чергових зборів акціонерів від 08.04.2015р.
Протокол про підсумки голосування по питанням порядку 
денного чергових зборів акціонерів ПрАТ "Укрпромтехсервіс", 
які відбулися 08 квітня 2015 року

І. Питання Обрання лічильної комісії та затвердження процедури і регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
Рішення.
1.Обрати лічильну комісію в складі : 
-Білик Михайло Григорович - Голова лічильної комісії;
-Окружко Юлія Геннадіївна - член лічильної комісії.
2.Лічильна комісія починає виконання своїх обов'язків негайно, у т.ч. здійснює підрахунок результатів голосування за даним питанням. Протокол про підсумки голосування по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Укрпромтехсервіс" є додатком до Протоколу (Додаток № 2 до Протоколу зборів).
3.Затвердити регламент та процедуру проведення загальних зборів.
-Надати доповідачам по всім питанням порядку денного до 10 хвилин; виступаючим - до 5 хвилин; відповіді на запитання до 10 хвилин;
-Два і більше разів виступати по одному питанню не дозволяється;
-Перерва по мірі необхідності, але не раніше 2-х годин праці.
-Запити до посадових осіб і зборів надавати у письмовій формі.
Підсумки голосування:
За 1 083 974 голоса, або 100 відсотків від присутніх на зборах
Проти та утримались - немає
ІІ. Питання: Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів.
Рішення.
1.Обрати головою зборів Білика Михайла Григоровича.
2.Обрати секретарем зборів Окружко Юлію Геннадіївну.
Підсумки голосування:
За 1 083 974 голоса, або 100 відсотків від присутніх на зборах
Проти та утримались - немає

IІІ. Питання Звіти: Директора, наглядової ради і ревізора про підсумки фінансово - господарської діяльності товариства за 2014р. Затвердження річної фінансової звітності та порядку покриття збитку.
Рішення.
1. Річну фінансову звітність за 2014 рік затвердити.
2. Збитки покрити за рахунок розширення виробництва та залучення інвестицій. 
З. Затвердити результати діяльності Наглядової ради у 2014 році.
4. Затвердити звіт та висновки Ревізора ПрАТ за 2014р.
5. Списати безнадійну дебіторську заборгованість, за якою минув термін позовної давності, а саме:
а) ТОВ "ПРМЦБДР" - 1495,00 грн (631 рах.);
б) ПП Мотрич Д.М. - 3301,25 грн. (361 рах.);
в) СПД-ФО Ляшенко В.Г. - 800000,00 грн. (361 рах.).
Всього: 804796,25 грн.
Підсумки голосування:
За 1 083 974 голоса, або 100 відсотків від присутніх на зборах
Проти та утримались - немає

ІV питання: Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть прийнятися емітентом у ході поточної господарської діяльності та надання повноважень посадовим особам на укладання таких правочинів.
Рішення.
1.Попередньо схвалити значні правочини та надати повноваження директору товариства Силці В.І. на їх вчинення.
2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на наглядову раду.
Підсумки голосування:
За 1 083 974 голоса, або 100 відсотків від присутніх на зборах


* Поставити помітку 'Х' у відповідній графі.


** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII


X. Відомості про цінні папери емітента1. Інформація про випуски акцій


Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

31.01.2011

20/16/1/11

Полтавське територiальне управлiння ДКЦПФР

UA4000112627

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0,25

1161463

290365,75

100,000000

Опис

Акцiї не включенi до котирувального списку, обертаються на внутрiшньому неорганiзованому ринку. Додаткових емiсiй в звiтному перiодi товариство не здiйснювало.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента


1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)


на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1

3

4

5

6

7

8

1. Виробничого призначення:

273,4

376,3

0,0

0,0

273,4

376,3

будівлі та споруди

209,5

297,2

0,0

0,0

209,5

297,2

машини та обладнання

8,0

32,9

0,0

0,0

8,0

32,9

транспортні засоби

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

земельні ділянки

0,0

0,00,0

0,0

інші

55,9

46,2

0,0

0,0

55,9

46,2

2. Невиробничого призначення:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

будівлі та споруди

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

машини та обладнання

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

транспортні засоби

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

земельні ділянки

0,0

0,0

інвестиційна нерухомість

0,0

0,0

інші

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Усього

273,4

376,3

0,0

0,0

273,4

376,3

Опис

Сума основних засобів на кінець року складає за первісною вартістю 1615,7 тис. грн. Сума зносу складає 1239,4 тис. грн., зношеність основних засобів - 77 %.
Залишкова вартість основних засобів на кінець року складає 376,3 тис. грн. 
Протягом року в товаристві було надходження основних засобів на суму 148,9 тис. грн. 
Основних засобів, що тимчасово не використовуються - немає.
Основних засобів, одержаних у фінансову оренду у звітному періоді, не було.


2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

1

2

3

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)

1899,2

1349,3

Статутний капітал (тис. грн.)

290,4

290,4

Скоригований статутний капітал (тис. грн.)

290,4

290,4

Опис

Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов`язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 1608,8 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 1608,8 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.


3. Інформація про зобов’язання емітента


Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0,00

X

X

у тому числі:

Зобов'язання за цінними паперами

X

0,00

X

X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0,00

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0,00

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X


X

X

за векселями (всього)

X

0,00

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0,00

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0,00

X

X

Податкові зобов'язання

X

0,00

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0,00

X

X

Інші зобов'язання

X

63,40

X

X

Усього зобов'язань

X

63,40

X

X

Опис

На кінець звітного періоду довгострокові зобов'язання відсутні, поточні зобов'язання становлять 63,4 тис. грн


Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII


XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду


Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

23.02.2015

23.02.2015

Відомості про проведення загальних зборів

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII


XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)


Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА "ГРАНТЬЕ" у вигляді ТОВ

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

21026423

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

№ 4420 27.01.2011

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

д/в д/в д/в д/в

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2015

Думка аудитора***

умовно-позитивна

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

*** Зазначається: "безумовно-позитивна", "умовно-позитивна", "негативна" або "відмова від висловлення думки".

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIIІнформація про стан корпоративного управління

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2015

1

0

2

2014

1

0

3

2013

1


Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?


Так (*)

Ні (*)

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X


Акціонери 


X

Депозитарна установа


X

Інше (запишіть)

д/в

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?


Так (*)

Ні (*)

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку


X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків


X

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?


Так (*)

Ні (*)

Підняттям карток


X

Бюлетенями (таємне голосування)

X


Підняттям рук


X

Інше (запишіть)

д/в

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?


Так (*)

Ні (*)

Реорганізація


X

Додатковий випуск акцій


X

Унесення змін до статуту


X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства


X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства


X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради


X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу


X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)


X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді


X

Інше (запишіть)

д/в

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні


Органи управління

Який склад наглядової ради (за наявності)?


(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

3

членів наглядової ради - акціонерів


членів наглядової ради - представників акціонерів


членів наглядової ради - незалежних директорів


членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій


членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій


членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

1

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

2

Чи проводила наглядова рада самооцінку?


Так (*)

Ні (*)

СкладуОрганізації


X

Діяльності


X

Інші (запишіть)

д/в

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань

Наглядова рада самооцінку не проводила.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?


Так (*)

Ні (*)

Стратегічного планування


X

Аудиторський


X

З питань призначень і винагород


X

Інвестиційний


X

Інше (запишіть)

д/в

Інше (запишіть)

д/в

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності

У складі наглядової ради комітетів не створено.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?


Так (*)

Ні (*)

Винагорода є фіксованою сумою


X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій


X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства


X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X


Інше (запишіть)

д/в

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?


Так (*)

Ні (*)

Галузеві знання і досвід роботи в галузі


X

Знання у сфері фінансів і менеджменту


X

Особисті якості (чесність, відповідальність)


X

Відсутність конфлікту інтересів


X

Граничний вік


X

Відсутні будь-які вимоги

X


Інше (запишіть)

д/в

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?


Так (*)

Ні (*)

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X


Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками


X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)


X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена


X

Інше (запишіть)

д/в

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії (осіб)

1

скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?

1

Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань (*)


Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) 

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій 

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів 

Ні

Ні

Ні

Так

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.


Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)

так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов`язаних з нею осіб та обов`язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)

ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?


Так (*)

Ні (*)

Положення про загальні збори акціонерів  


X

Положення про наглядову раду 

X


Положення про виконавчий орган

X


Положення про посадових осіб акціонерного товариства 


X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X


Положення про акції акціонерного товариства 


X

Положення про порядок розподілу прибутку 


X

Інше (запишіть) 

д/в

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства (*)?


Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності 

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу 

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Інформація про склад органів управління товариства 

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи 

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення 

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства 

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.


Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)

ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?


Так (*)

Ні (*)

Не проводились взагалі


X

Менше ніж раз на рік


X

Раз на рік

X


Частіше ніж раз на рік


X

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?


Так (*)

Ні (*)

Загальні збори акціонерів


X

Наглядова рада

X


Виконавчий орган


X

Інше (запишіть)

д/в

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)

так

З якої причини було змінено аудитора?


Так (*)

Ні (*)

Не задовольняв професійний рівень


X

Не задовольняли умови угоди з аудитором

X


Аудитора було змінено на вимогу акціонерів


X

Інше (запишіть)

д/в

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?


Так (*)

Ні (*)

Ревізійна комісія (ревізор)

X


Наглядова рада


X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства


X

Стороння компанія або сторонній консультант

X


Перевірки не проводились


X

Інше (запишіть)

д/в

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?


Так (*)

Ні (*)

З власнї ініціативи

X


За дорученням загальних зборів


X

За дорученням наглядової ради


X

За зверненням виконавчого органу


X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів


X

Інше (запишіть)

д/в

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)

ні
Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?


Так (*)

Ні (*)

Випуск акцій


X

Випуск депозитарних розписок


X

Випуск облігацій


X

Кредити банків


X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів


X

Інше (запишіть)

д/в

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором


Так, плануємо розпочати переговори


Так, плануємо розпочати переговори в наступному році


Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років


Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Х

Не визначились


* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)

ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)

ні

Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)

ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:


яким органом управління прийнятий:

д/в

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)

ні

укажіть яким чином його оприлюднено:

д/в

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

д/в


Звіт про корпоративне управління*


1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

Емітент не є фінансовою установою, тому інформація не розкривається.


2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.

д/в


3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

д/в


4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.

д/в


5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.

д/в


6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

д/в


7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.

д/в


8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

д/в


9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.

д/в


10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

д/в


11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).

д/в


12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності

д/в


кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

д/в


перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

д/в


випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

д/в


ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

д/в


стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

д/в


13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг

д/в


прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

д/в


стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

д/в


наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

д/в* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII


Фінансовий звіт


суб'єкта малого підприємництва


коди

Дата (рік, місяць, число)

16

01

01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Укрпромтехсервiс"

за ЄДРПОУ

05519043

Територія


за КОАТУУ

5320410100

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур

за КВЕД

01.11

Середня кількість працівників, осіб

11
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком


Адреса, телефон:

37300, Полтавська, Гадяцький, м.Гадяч, вул.Лохвицька,30 (05354) 2-16-34


1. Баланс


На 31.12.2015


Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006


Актив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції

1005

18,4

0,0

Основні засоби:

1010

273,4

376,3

первісна вартість

1011

1466,6

1615,7

знос

1012

(1193,2)

(1239,4)

Довгострокові біологічні активи

1020Довгострокові фінансові інвестиції

1030Інші необоротні активи

1090Усього за розділом I

1095

291,8

376,3

II. Оборотні активи
Запаси:

1100

421,8

1037,9

у тому числі готова продукція

1103

354,9

493,4

Поточні біологічні активи

1110Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1125

192,2

191,8

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

14,0

60,8

у тому числі з податку на прибуток

1136Інша поточна дебіторська заборгованість

1155Поточні фінансові інвестиції

1160Гроші та їх еквіваленти

1165

432,1

295,8

Витрати майбутніх періодів

1170Інші оборотні активи

1190Усього за розділом II

1195

1060,1

1586,3

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200Баланс

1300

1351,9

1962,6

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

290,4

290,4

Додатковий капітал

1410

79,6

79,6

Резервний капітал

1415

419,9

419,9

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

559,4

1109,3

Неоплачений капітал

1425

( )

( )

Усього за розділом I

1495

1349,3

1899,2

II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення

1595III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків

1600Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями

1610товари, роботи, послуги

1615

0,0

63,4

розрахунками з бюджетом

1620у тому числі з податку на прибуток

1621розрахунками зі страхування

1625розрахунками з оплати праці

1630Доходи майбутніх періодів

1665

2,6


Інші поточні зобов'язання

1690Усього за розділом III

1695

2,6

63,4

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700Баланс

1900

1351,9

1962,6


Примітки:

Основні засоби: сума основних засобів на кінець року складає за первісною вартістю 1615,7 тис. грн. Сума зносу складає 1239,4 тис. грн., зношеність основних засобів - 77 %.
Залишкова вартість основних засобів на кінець року складає 376,3 тис. грн. 
Протягом року в товаристві було надходження основних засобів на суму 148,9 тис. грн. 
Основних засобів, що тимчасово не використовуються - немає.
Основних засобів, одержаних у фінансову оренду у звітному періоді, не було.

Запаси: на кінець звітного періоду запаси становлять 1037,9 тис. грн., у тому числі готова продукція складає 493,4 тис. грн. 

Дебіторська заборгованість: сума дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги за звітний рік складає 191,8 тис. грн. Питома вага дебіторської заборгованості у загальній сумі оборотних активів складає 12 %. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом становить 60,8 тис. грн. Інша поточна дебіторська заборгованість на кінець року відсутня.
Дебіторами товариства є: СПД-ФО Ляшенко В. Г. - 27,0 тис. грн., ПрАТ "Райз-Максимко" - 17,4 тис. грн. 

Зобов'язання: на кінець звітного періоду довгострокові зобов'язання відсутні, поточні зобов'язання становлять 63,4 тис. грн. (за товари, роботи, послуги). Кредиторами товариства є: ТДВ "Гадяцький елеватор" - 46,8 тис. грн., ФГ "Олексенко В. В." - 33,7 тис. грн., ТОВ "ТД "Термастіл" - 24,4 тис. грн. 

Власний капітал: склад власного капіталу на кінець звітного періоду:

Зареєстрований (пайовий) капітал 290,4 тис. грн.
Додатковий капітал 79,6 тис. грн.
Резервний капітал 419,9 тис. грн. 
Нерозподілений прибуток 1109,3 тис. грн. 

На протязі звітного періоду зміни у власному капіталі відбулися за рахунок збільшення нерозподіленого прибутку на 549,9 тис. грн. Загальна сума власного капіталу на кінець звітного періоду склала 1899,2 тис. грн.
Статутний капітал (заявлений та сплачений у повному обсязі) перевіряємого підприємства складає 290365,75 грн. і поділяється на 1161463 акції рівної номінальної вартості 0,25 грн. 
Станом на 31.12.2015 р. державна частка відсутня.
Акціями володіють 78 фізичних осіб та 2 юридичні особи.
Особи, які володіють більше 10 % акцій товариства:
-Ляшенко Віктор Григорович - 1064010 шт. акцій, що становить 91,61 % статутного капіталу.Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII


2. Звіт про фінансові результати


За 2015 р.


Форма № 2-м

Код за ДКУД

1801007


Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

2096,2

1427,0

Інші операційні доходи

2120


17,5

Інші доходи

2240


4,7

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

2096,2

1449,2

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

(1522,1)

(442,9)

Інші операційні витрати

2180

(227,5)

(1511,3)

Інші витрати

2270Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

(1749,6)

(1954,2)

Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)

2290

346,6

-505,0

Податок на прибуток

2300Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)

2350

346,6

(505,0)


Примітки:

Доходи:
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2096,2 тис. грн.
Разом доходи 2096,2 тис. грн. 
Разом витрати 1749,6 тис. грн. 
Чистий прибуток 346,6 тис. грн.


Витрати:
Склад витрат (тис. грн.): 
-собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) - 1522,1 тис. грн.;
-інші операційні витрати - 227,5 тис. грн.
КерівникСилка Віктор Іванович(підпис)


(ініціали, прізвище)Головний бухгалтерОрел Надія Володимирівна(підпис)


(ініціали, прізвище)

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII