ПрАТ «Укрпромтехсервіс»
 

ПрАТ «Укрпромтехсервіс»

Код за ЄДРПОУ: 05519043
Телефон: 05354 21634
Юридична адреса: 37300, Полтавська область, Гадяцький район, м.Гадяч, вул.Лохвицька, 30
 
 

Вид інформації: "Станом на 29.03.2017" ***** Дата розміщення: 0000-00-00


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор   Силка Вiктор Iванович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П.29.03.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПриватне акцiонерне товариство «Укрпромтехсервiс»
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента37300 Полтавська обл., м.Гадяч вул.Лохвицька, 30
4. Код за ЄДРПОУ05519043
5. Міжміський код та телефон, факс(05354)21634 21634
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання)(дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінціhttp://05519043.smida.gov.uaв мережі Інтернет
(адреса сторінки)(дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/пДата прийняття рішенняГранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
12345
129.03.201730001765.1169.96
Зміст інформації:
ПрАТ «Укрпромтехсервiс» повiдомляє, що рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.03.2017р., протокол № 1, прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, а саме: попередньо надати згоду Товариству вчиняти значнi правочини з iншими суб'єктами господарювання протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення граничною сукупною вартiстю, що не перевищуватиме 3 000 000 (три мiльйони) гривень або її еквiвалент в iноземнiй валютi за офiцiйним курсом Нацiонального банку України, що дiятиме на дату вчинення вiдповiдного правочину.Вказанi правочини стосуються:вiдчуження (купiвлi-продажу, обмiну, тощо) та/або застави, та/або iпотеки, та/або майнового поручительства, та/або про сумiсну дiяльнiсть стосовно рухомого та нерухомого майна Товариства в цiлому та/або частинами, включно, але не обмежуючись, будiвель та споруд, землi, передавальних пристроїв, машин, обладнання, виробiв та комплектуючих, матерiалiв, напiвфабрикатiв, вiдходiв, майнових прав i обов'язкiв та iнших об'єктiв; правочини щодо отримання позик, кредитiв; правочини щодо реконструкцiї, знесення, подiлу, видiлу нерухомого майна Товариства вiдповiдно до умов, визначених Наглядовою радою Товариства.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 1 765 100 грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає- 169,96%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах- 1 083 974шт.; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 1 083 974 шт.; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» - 0(нуль) шт.