ПрАТ «Укрпромтехсервіс»
 

ПрАТ «Укрпромтехсервіс»

Код за ЄДРПОУ: 05519043
Телефон: 05354 21634
Юридична адреса: 37300, Полтавська область, Гадяцький район, м.Гадяч, вул.Лохвицька, 30
 
 

Вид інформації: "Станом на 29.03.2017" ***** Дата розміщення: 0000-00-00


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор   Силка Вiктор Iванович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П.29.03.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПриватне акцiонерне товариство «Укрпромтехсервiс»
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента37300 Полтавська обл., м.Гадяч вул.Лохвицька, 30
4. Код за ЄДРПОУ05519043
5. Міжміський код та телефон, факс(05354)21634 21634
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання)(дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінціhttp://05519043.smida.gov.uaв мережі Інтернет
(адреса сторінки)(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення діїЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
29.03.2017обраноЧлен наглядової радиБоровик Сергiй ГригоровичКН 893875
24.03.1999 Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавськiй обл.
1.718
Зміст інформації:
ПрАТ «Укрпромтехсервiс» повiдомляє, що рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.03.2017р., протокол № 1, обрано термiном на три роки , представник акцiонера Ляшенка В.Г., володiє володiє 1,718% СК, iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв- начальник автотранспортного вiддiлу ПрАТ «Укрпромтехсервiс», непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
29.03.2017припинено повноваженняГолова наглядової радиЛяшенко Вiктор ГригоровичКО 847320
29.12.2010 Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавськiй обл.
91.61
Зміст інформації:
ПрАТ «Укрпромтехсервiс» повiдомляє, що рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.03.2017р., протокол № 1, в зв’язку з закiнченням термiну повноважень припинено повноваження, володiє 91,61% в статутному капiталi емiтента, перебував на посадi з 14.03.2014р., непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочин не має.
29.03.2017припинено повноваженняЧлен наглядової радиЛяшенко Iрина ВiкторiвнаКО 717905
11.09.2007 Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавськiй обл.
9e-05
Зміст інформації:
ПрАТ «Укрпромтехсервiс» повiдомляє, що рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.03.2017р., протокол № 1, в зв’язку з закiнченням термiну повноважень припинено повноваження, володiє 0,00009% в статутному капiталi емiтента, перебувала на посадi з 14.03.2014р., непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочин не має.
29.03.2017припинено повноваженняСекретар наглядової радиГрицан Євдокiя СтефанiвнаКО 280351
14.11.2001 Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавськiй обл.
0.00017
Зміст інформації:
ПрАТ «Укрпромтехсервiс» повiдомляє, що рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.03.2017р., протокол № 1, в зв’язку з закiнченням термiну повноважень припинено повноваження, володiє 0,00017% в статутному капiталi емiтента, перебувала на посадi з 14.03.2014р., непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочин не має.
29.03.2017припинено повноваженняРевiзорБоровик Сергiй ГригоровичКН 893875
24.03.1999 Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавськiй обл.
1.718
Зміст інформації:
ПрАТ «Укрпромтехсервiс» повiдомляє, що рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.03.2017р., протокол № 1, в зв’язку з закiнченням термiну повноважень припинено повноваження, володiє 1,718% в статутному капiталi емiтента, перебував на посадi з 14.03.2014р., непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочин не має.
29.03.2017обраноГолова наглядової радиЛяшенко Вiктор ГригоровичКО 847320
29.12.2010 Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавськiй обл.
91.61
Зміст інформації:
ПрАТ «Укрпромтехсервiс» повiдомляє, що рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.03.2017р., протокол № 1, обрано термiном на три роки членом наглядової ради, рiшенням засiдання наглядової ради вiд 29.03.2017р. (протокол № 3) обрано головою наглядової ради термiном на три роки, акцiонер, володiє 91,61% в статутному капiталi емiтента, iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв- голова наглядової ради ПрАТ «Укрпромтехсервiс», непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
29.03.2017обраноЧлен наглядової радиСмiрнов Андрiй Iванович- -
-
0
Зміст інформації:
ПрАТ «Укрпромтехсервiс» повiдомляє, що рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.03.2017р., протокол № 1, обрано термiном на три роки, представник акцiонера Ляшенка В.Г., посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала, не володiє акцiями емiтента, iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв- пенсiонер, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
29.03.2017обраноРевiзорЛяшенко Iрина ВiкторiвнаКО 717905
11.09.2007 Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавськiй обл.
9e-05
Зміст інформації:
ПрАТ «Укрпромтехсервiс» повiдомляє, що рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.03.2017р., протокол № 1, обрано термiном на три роки, володiє 0,00009% в СК, iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв- юрисконсульт ПрАТ «Укрпромтехсервiс», непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
29.03.2017припинено повноваженняДиректорСилка Вiктор IвановичКО 190860
22.12.2000 Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавськiй обл.
0.0008
Зміст інформації:
Рiшенням засiдання наглядової ради ПрАТ «Укрпромтехсервiс» вiд 29.03.2017р. (протокол № 3) в зв’язку з закiнченням термiну повноважень припинено повноваження, володiє 0,0008% в СК, перебував на посадi з 14.03.2014р., непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
29.03.2017обраноДиректорСилка Вiктор IвановичКО 190860
22.12.2000 Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавськiй обл.
0.0008
Зміст інформації:
Рiшенням засiдання наглядової ради ПрАТ «Укрпромтехсервiс» вiд 29.03.2017р. (протокол № 3) обрано термiном на три роки, володiє 0,0008% в СК, iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв- директор ПрАТ «Укрпромтехсервiс», непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.