ПрАТ «Укрпромтехсервіс»
 

ПрАТ «Укрпромтехсервіс»

Код за ЄДРПОУ: 05519043
Телефон: 05354 21634
Юридична адреса: 37300, Полтавська область, Гадяцький район, м.Гадяч, вул.Лохвицька, 30
 
 

Вид інформації: "Станом на 13.03.2017" ***** Дата розміщення: 0000-00-00


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор   Силка Вiктор Iванович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П.13.03.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПриватне акцiонерне товариство «Укрпромтехсервiс»
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента37300 Полтавська обл., м.Гадяч вул.Лохвицька, буд.30
4. Код за ЄДРПОУ05519043
5. Міжміський код та телефон, факс05354-21634 05354-21634
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання)(дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінціhttp://05519043.smida.gov.uaв мережі Інтернет
(адреса сторінки)(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення діїЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
13.03.2017звільненоГоловний бухгалтерСушко Надiя ВолодимирiвнаКО 526021
17.09.2003 Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавськiй обл.
0
Зміст інформації:
ПрАТ «Укрпромтехсервiс» повiдомляє, що наказом № 4-К вiд 13.03.2017р. згiдно заяви за згодою сторiн звiльнено головного бухгалтера, не володiє акцiями емiтента, перебувала на посадi головного бухгалтера ПрАТ «Укрпромтехсервiс» з 17.03.2009р., непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
13.03.2017призначеноГоловний бухгалтерОксьом Свiтлана ГеннадiївнаКО 732094
27.12.2007 Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавськiй обл.
0
Зміст інформації:
ПрАТ «Укрпромтехсервiс» повiдомляє, що наказом № 4-К вiд 13.03.2017р. призначено головним бухгалтером посадову особу, не володiє акцiями емiтента, iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв- державний податковий iнспектор вiддiлу податкового контролю Гадяцької МДПI Полтавської областi ДПС, старший державний ревiзор-iнспектор вiддiлу податкового аудиту Гадяцької ОДПI ГУ Мiндоходiв у Полтавськiй областi, старший державний ревiзор-iнспектор вiддiлу податкового аудиту Гадяцької ОДПI ГУ ДФС У Полтавськiй областi, бухгалтер ПрАТ «Укрпромтехсервiс», непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.